Warunki ubezpieczenia - Medyczno-Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Z życia szkoły

Platforma moodle

Rekrutacja

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Medyczno – Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach w roku szkolnym 2018/2019

 

Tabela nr 1: Podstawowe informacje

Nr polisy ubezpieczeniowej

Przy składce 32 zł – EDU-A/P 054761

Przy składce 35 zł (absolwenci) – nie wskazano do ubezp.

Ubezpieczyciel

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Suma ubezpieczenia

16 000 zł

Składka od ucznia

32 zł

Składka od ucznia (absolwenta)

35 zł

Składka od ucznia/absolwenta (wyczynowo uprawiającego sport w ramach poza szkolnych klubów sportowych)*

40 zł

Okres ubezpieczenia

01.09.2018 r. – 31.08.2019 r.

Czasowy i terytorialny zakres ochrony

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

Wyczynowe uprawianie sportu

Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia*

Wypłata świadczeń

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany zaocznie przez lekarza zaufania**. Świadczenie ustalane na podstawie OWU i warunków szczególnych oraz tabeli norm uszczerbku na zdrowiu InterRisk TU S.A. VIG

*wyższa składka tylko dla osób biorących udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych.

** lekarz medycyny lub stomatologii, z którym InterRisk podpisał umowę o współpracy w zakresie oceny stanu zdrowia i podjętego leczenia.

 

Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wysokość świadczeń (odszkodowania)

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

16 000 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

24 000 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) W NASTĘPSTWIE NW

1 600 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 100% USZCZERBKU NA ZDROWIU

16 000 zł

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NW, w tym w wyniku zawału serca i udaru mózgu(ustalany zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu)

1% SU (160 zł) za 1% uszczerbku

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDIAGNOZOWANIA U UBEZPIECZ. SEPSY

jednorazowo 1 600 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU ATAKU PADACZKI

jednorazowo 160 zł

ŚWIADCZENIE ZA WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU1)

od 160 zł do 800 zł
wzależności od długości pobytu w szpitalu

ŚWIADCZENIE ZA OPARZENIA / ODMROŻENIA2)

od 160 zł do 8 000 zł
wzależności od stopnia poparzenia i powierzchni ciała

ZWROT KOSZTÓW NABYCIA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

do 3 200 zł

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA W WYNIKU NNW NA TERENIE RP:

- koszty z tytułu wizyt lekarskich

- zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji

- badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczeniu

- pobytu w szpitalu

- operacji za wyjątkiem operacji plastycznych

- zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

do 1 600 zł

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO W WYNIKU NNW NA TERENIE RP

do 1 600 zł

ZWROT KOSZTÓW PRZESZKOLENIA ZAWODOWEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

do 4 000 zł

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, płatne od 3 dnia pobytu w szpitalu, maksymalnie za 90 dni)

40 zł za dzień pobytu

SWIADCZENIE Z TYTUŁU RAN WYMAGAJĄCYCH ZSZYCIA

320 zł, jeżeli 1 do 2 szwów; 480 zł, jeżeli 3 lub więcej szwów

ŚWIADCZENIE ZA POGRYZIENIA PRZEZ PSA I INNE ZWIERZĘ, UKĄSZENIA PRZEZ OWADY

od 240 zł do 800 zł
w zależności czy był pobyt w szpitalu i jego długości

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZDIAGNOZOWANIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA 3)

3 200 zł

ŚWIADCZENIE ASSISTANCE (pomoc medyczna, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjna)

SU do 5000 zł

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO NAUKI LUB PRACY

0,05 % SU za każdy dzień, jeżeli niezdolność pow.14 dni

KLAUZULA ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL4)

1% SU (160 zł)

 

1)Wypłata świadczeń zgodnie z Tabelą nr A:

Liczba dni pobytu w szpitalu

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia

od 3 do 4 dni

1

od 5 do 6 dni

2

od 7 do 8 dni

3

od 9 do 10 dni

4

powyżej 10 dni

5

 

2) Wypłata świadczeń zgodnie z Tabelą nr 6 i 7:

Stopień oparzenia / odmrożenia

Wysokość świadczenia wyrażona jako wartość procentowa (%) sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia

Oparzenie II st. do 1 % powierzchni ciała

1

Oparzenie II st. powyżej 1% do 15% powierzchni ciała

4

Oparzenie II st. powyżej 15% do 30% powierzchni ciała

7

Oparzenie II st. powyżej 30% powierzchni ciała

20

Oparzenie III st. do 5% powierzchni ciała

4

Oparzenie III st. powyżej 5% do 10% powierzchni ciała

10

Oparzenie III st. powyżej 10% do 30% powierzchni ciała

20

Oparzenie III st. powyżej 30% powierzchni ciała

50

Oparzenie IV st.

50

Oparzenie dróg oddechowych z pobytem w szpitalu

20

Odmrożenie II st. albowyższy -  jednego palca ręki lub stopy

1

Odmrożenie II st. albowyższy - więcej niż jednego palca ręki lub palca stopy, odmrożenie nosa lub ucha

4

 

3) nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, wrodzona wada serca.


 

4) Klauzula zadośćuczynienia za bólzakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu urazu ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do poważnego uszkodzenia ciała lub był brak uszczerbku na zdrowiu. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest niezależnie od świadczeń wypłaconych z innego tytułu, za wyjątkiem świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub trwałego inwalidztwa częściowego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

Ø  Telefoniczne - za pośrednictwem InterRisk - Kontakt 22 212 20 12

Ø  Tradycyjnie – wypełniony druk wraz z dokumentacją

Listem poleconym na adres:

InterRisk TU S.A. VIG SU VE DLS NNW

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Ø  Elektronicznie

·         Online przez Portal Klienta InterRisk na stronie: www.interrisk.pl

Link z dostępem do formularza online: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

·         Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – forma mailowa.

Druk zgłoszenia szkody oraz procedura zgłaszania szkód dostępna w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej pod adresem:

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty_do_pobrania/roszczenie_edu_plus.pdf

INFORMACJE DODATKOWE:

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „EDU PLUS” zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup z dnia 29.03.2016 r., które są dostępne na stronie internetowej:

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_Plus.pdf

 

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

RODZAJ INFORMACJI

NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ

WZORCA UMOWY

Przesłanki wypłaty odszkodowania

i innych świadczeń lub wartości wykupu

ubezpieczenia

§2, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §16, §17, §20, §21, §22

Ograniczenia oraz wyłączenia

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

uprawniające do odmowy wypłaty

odszkodowania i innych świadczeń

lub ich obniżenia

§5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b,

§8 pkt 7 lit. d, §9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d, §13, §19 ust. 2 OWU

Biuletyn Informacji Publicznej       Biuletyn Informacji Publicznej 


Desing by EduSystem. | All Rights Reserved. | Copyright by Szkolamedyk.pl 2015.